Analys av Effnetplattformen – vad är bolaget värt?

Effnetplattformen var ämnad som en analys till Värdepappret. Vi kunde dock inte demokratiskt enas om en högsta köpkurs och valde att placera bolaget på ”för svår”-högen och bevakningslistan tills vidare. Dessutom blev bolaget utkonkurrerat av bättre case. Bolaget har dock potential och den som kan branschen eller följt bolaget historiskt kanske sitter på avgörande info om osäkerheterna. I så fall får ni gärna stänka lite bläck i kommentarsfältet.

Börskurs: 17,5 SEK

Börsvärde: 126,5 MSEK

Marknad: First North

Ticker: EFFN

P/E kassajusterat 16 (Effnet AB)

EFFNETPLATTFORMEN

Caset på 30 sec:  Effnetplattformen är ett litet svenskt företag med två verksamheter, Effnet AB och ”Plattformen”. Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression samt underhållstjänster till tillverkare av chipsets, protokollstackar, infrastrukturutrustning och terminaler inom främst telekom. ”Plattformens” affärsmodell består i att jämte teknikverksamheten skapa aktieägarvärde baserat på sin noteringsplattform, sin investeringskapacitet och sin kompetens att notera bolag och att driva noterade bolag. Bolagets ledning besitter ovanlig specialkompetens som resulterar i konkurrensfördelar – men samtidigt är bolagets akilleshäl. I dagsläget har bolaget ett gott försprång till konkurrenterna. Bolaget är intressant av flera anledningar som att Effnet verkar inom en marknad med för tillfället hög tillväxt samtidigt som att skalfördelarna är enorma och marknadsandelen mycket hög. ”Plattformen” har också en mycket fin historik av lönsamma strukturaffärer. Intjäningsförmågan är dold och marknadsvärdet är lågt. Alla fina egenskaper till trots finns samtidigt betydande osäkerhetsfaktorer, risker och frågetecken – vilket gör bolaget svårvärderat.

Logga

Effnetplattformen är ett litet Luleå-baserat bolag med endast fem anställda och en ovanligt aktiv styrelse. Bolaget är anonymt för de flesta. I och med sin något annorlunda affärsmodell har bolaget flera gånger bytt namn under åren och senaste noteringen skedde så sent som 2014. Därtill är marknadsvärdet lågt och likviditeten i handeln usel vilket alla är egenskaper som jag uppskattar.

Bolaget består av moderbolaget Effnetplattformen AB samt det helägda dotterbolaget Effnet AB. Bolagets strategi är att äga och utveckla teknikbolaget Effnet AB, och att använda Effnetplattformens struktur, kapital och kunskap till att assistera andra privata bolag som vill börsnoteras. Verksamheten är alltså indelad i två väldigt skilda segment – Effnet AB och ”plattformen”. Vi börjar med att låta bolagets vd presentera Effnet med text från årsredovisning 2014, då det är en ganska komplex verksamhet som är svår som utomstående att förbättra i skrift utan att försämra förståelsen.

EFFNET AB

”Effnetplattformen AB:s rörelsedrivande dotterbolag Effnet AB (nedan ”Effnet”) utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression samt underhållstjänster till tillverkare av chipsets, protokollstackar, infrastrukturutrustning och terminaler inom främst telekom. Effnet Header Compression sparar bandbredd och ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten för IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. Affärsidén för Header Compression-verksamheten bygger på en modell med återkommande intäkter. Modellen består av olika komponenter där kunden antingen betalar en direkt ersättning, en royalty per enhet eller en årlig avgift för licensen samt en årlig supportavgift. Royalty betalas normalt av en kund efter fullföljd integration av Header Compression och när försäljning kommit igång. En typisk säljcykel för Header Compression är mycket lång. Pionjärerna på olika marknader har gett oss välbehövliga genombrott genom åren och nu har vi börjat se andra följa i deras fotspår varefter behovet och nyttan av Header Compression tekniken blir mer och mer tydlig. En sådan utveckling hjälper oss att bygga upp portföljen av kontrakt som behövs för att stödja vår affärsidé och generera återkommande intäkter. Vi är lyhörda gentemot befintliga samt potentiella kunder och introducerar nya produkter för att möta deras krav. Det skapar goda möjligheter till både nyförsäljning och upprepad försäljning.”

An example of header compression by Effnet ROHC™

Exempel
Bild: http://effnet.com

KUNDNYTTA

”Vid IP-trafik skickas information som datapaket bestående av ett huvud och ett meddelande. Huvudet, som kan vara den största delen av ett paket, är i princip en adressetikett som informerar om paketets innehåll, ursprung och destination. Effnets Header Compression-produkter komprimerar huvudet på datapaketen, vilket frigör utrymme på datalänken och fler datapaket kan därmed skickas och överföringskapaciteten ökas. Den minskade storleken på data-paketen förbättrar även tillförlitligheten och kvaliteten i dataöverföringar genom att risken för störningar minskar. Effnet Header Compression ger störst användarvärde för applikationer som skickar många små informationspaket med relativt stort ”huvud”, till exempel Voice over IP (rösttrafik över Internet), Video over IP (bildtrafik över Internet) och multi-medietjänster, samt för mobilt IP som skickas via länkar med begränsad och kostsam bandbredd. Detta gör Effnets Header Compression produkter intressanta för bland annat tillverkare och underleverantörer till tillverkare av infrastrukturutrustning och terminaler till fasta och mobila nät, samt för tillverkare av utrustning för satellitnätverk.”

Familjen
Bild:

http://www.effnet.com/ The Effnet Header Compression product family Effnets kunder verkar inom fasta och mobila telekomnätverk, satellitnätverk, offentlig sektor, publika och militära nätverk.

PRODUKTER OCH TEKNISK UTVECKLING

”Effnet erbjuder en komplett egenutvecklad programvarufamilj med ett starkt varumärke: ”Effnet – the Experts in IP Header Compression”. Dessutom har Effnet en effektiv programvara för integration, test och validering. Effnets Header Compression produkter är off-the-shelf-mjukvara som snabbt och enkelt kan integreras i kundernas produkter. För närvarande bedrivs dels utveckling av nya produkter och teknisk vidareutveckling av befintliga produkter, dels viss kundanpassning.

Header Compression baseras på flera öppna standarder, vilket innebär att grundprinciperna är allmänt kända. Effnet utvecklar implementationer av Header Compression som håller en mycket hög kvalitet och prestanda, vilket har visats i oberoende interoperabilitetstester genomförda av IETF (Internet Engineering Task Force), liksom tester genomförda tillsammans med kunder. Utvecklingen sker också i nära samarbete med forsknings- och standardiseringsorgan som IETF, 3GPP, 3GPP2, WiMAX Forum och WorldDMB. Effnet arbetar på att etablera Effnet Header Compression som de facto branschstandard inom telekom och för mobilt bredband, till exempel HSPA och LTE. Samarbete med nya partners som använder olika avancerade tekniska plattformar har fortsatt i syfte att öka prestandan på produkterna. Fortsatt interoperabilitetsarbete med olika bolag har ytterligare höjt kvaliteten på produkterna.”

MARKNAD

”Utvecklingen av den senaste 3G standarden Long Term Evolution (LTE), har stärkt behovet av Effnets produkter. LTE är helt baserad på paket-förmedlad kommunikation vilket innebär att man använder VoIP istället för kretskopplad rösttrafik. Uppgraderingen av WCDMA nätverk till HSPA har lett till kraftigt ökad datatrafik vilket också gynnar Effnets produkter som reducerar bandbreddsbehovet. Fastnätsoperatörerna, oavsett om de har fiber-, koppar- eller kabelnätverk, har bråttom att förse sina kunder med Triple-play eller till och med Quadruple-play, vilket möjliggörs av de IP-baserade nätverken. Utvecklingen driver satellitnätverken till att stödja All-IP och det militära seg-mentet anpassar sig till eller i vissa fall leder denna utveckling. IPv4 adresserna kommer att ta slut mycket snart och vi kommer därmed att börja se en övergång till IPv6. IPv6 ger ytterligare overhead och det kommer därmed bli ännu viktigare att reducera over-headen från pakethuvudena. Detta kombinerat med den ökande mängden användare och den ökade trafiken bygger upp Effnets framtida marknad.”

KOMMENTAR OM TEKNIKVERKSAMHETEN

Det är alltså en komplicerad verksamhet där tekniken för en utomstående är omöjlig att förstå fullt ut. Det kan försvåra beslutet om hur en uthållig intjäningsförmåga ser ut men Effnet har några speciella egenskaper som gör att bolaget är intressant att gräva vidare i.

KONKURRENSFÖRDELAR

I dagsläget är Effnet den enda oberoende leverantören med en heltäckande produktfamilj inom Header Compression och får anses ha en fördel av att vara första oberoende spelaren på marknaden. Konkurrensen utgörs huvudsakligen av de större aktörernas interna utvecklingsavdelningar. Även i sådana fall, har Effnet lyckats övertyga kunder om fördelarna med Effnet Header Compression som erbjuder väl testade, fungerande Header Compression produkter med tillgång till support och uppgraderingar.

Jag mailade bolagets vd – Aniruddha Kulkarni och frågade hur han ser på marknaden på lång sikt samt vilka konkurrensfördelar de anser sig ha, svaret löd på följande vis.

”Vår produktfamilj – Effnets ROHC, är baserad på robusta
header compression-standards. Ja, dessa standarder är tillgängliga för alla men det är ett vida känt faktum att det handlar om komplexa algoritmer och protokoll som är svåra att förstå och tyda. Vi har varit involverade i standardiseringen och utvecklingsprocessen ända sedan tekniken föddes. Det är svårt för någon som vill ta sig an ROHC
implementeringen nu att skaffa sig den kunskap och förståelse som vi har byggt upp med tiden genom vårt tidiga aktiva engagemang i teknikutvecklingen. Vi har fortsatt att utveckla våra produkter ytterligare efter kundernas önskan och behov. Att leverera högsta möjliga kompressionseffektivitet till lägsta möjliga kostnad för systemresursen (CPU och minne) är en utmaning, det blir ännu svårare med tiden då fler aktörer går online vilket kräver en större bandvidd.
Men det är här vi utmärker oss och dessutom fortsätter att utvecklas.

Vi försöker inte konkurrera som marknadens lågkostnadsoperatör, utan vi adderar ett värde till våra kunders produkter och sätter priset därefter. Kommer det finnas andra företag som erbjuder ROHC-implementationer? Kommer fler företag utveckla ROHC inom bolaget? Ja, det är möjligt i båda fallen. I takt med att marknaden växer attraheras fler spelare, det är naturligt men vi har våra fördelar samt breda kundbas och vi tänker behålla det på det viset.

Det är möjligt att nya header compression-algorithmer och protokoll kommer att utvecklas, men jag tror inte att header compression-tekniken är utrotad om 20 år. Radioresurs är en begränsad och dyr resurs som måste användas effektivt.”

Sammanfattningsvis kan man väl säga att Effnet har ett fint försprång med sin specialkompetens som konkurrenterna inte besitter. Det kan kosta stora summor samt ta lång tid att ta fram nya produkter som skall testas i funktionalitet i stället för att köpa Effnets pålitliga. Dessutom binder Effnet kunderna via kontrakt, hur långa dessa är framgår dock inte.

Det saknas inte helt oberoende konkurrenter. Det finns andra aktörer som Acticom och Radiys men de verkar inte ha någon produktportfölj likt Effnet utan är nischade inom nischen. Sedan vet vi inte vilken kvalitet de håller heller.

LEDNING

Bolagets vd – Aniruddha Kulkarni (43 år) har varit delaktig i företaget över ett decennium. Med tanke på bolagets forskningshistorik inom nischen är det troligt att Aniruddha samt även andra medarbetare är kritiska för verksamheten. Styrelseordföranden Hans Runstam (60 år, 12 % av aktierna) samt ledarmoten Göran E. Larsson (73 år, 12 % av aktierna) är duktiga kapitalallokerare som vi ska se mer av under ”plattformen” nedan. Även dessa herrar är kritiska för verksamheten.

Ersättningsnivåerna och uttalandena är överlag blygsamma. Redovisningarna är mycket sparsamma då bolaget inte vill dela med sig för mycket info till konkurrenter och det kan vara svårt skapa sig uppfattningar om vissa saker.

FINANSIELL HISTORIK

Historik

Bild: Effnet.com. Effnet AB:s historiska pro forma-siffror. Dessa siffror tar inte hänsyn till vinsterna från ”plattformen” nedan utan är separata för teknikdelen av företaget.

Effnet har en stabil historik men tillväxten har först tagit fart senaste åren. Vid bokslutet 2015 redovisades en omsättning på 11 MSEK och 5,5 MSEK  i nettoresultat justerat för en reservering om MSEK 0,5 avseende osäkra kundfordringar. Vid en aktiekurs på 17,5 SEK värderas bolaget till 126 MSEK på börsen. Bolaget är dock helt skuldfritt och sitter på en nettokassa om 36 MSEK vilket gör att EV landar på 90 MSEK. Effnetplattformen värderas alltså kassajusterat till ca 16 x vinsten 2015. Medan omsättningen senaste åren ökat med 30 % har dock vinsten p.g.a. bolagets fina skalfördelar ökat 100 %. Skulle omsättningen öka med 30 % två år framåt betalar man bara för ca 2 års tillväxt innan bolaget värderas till P/E 8. Att så blir fallet är dock allt annat än solklart.

Nu har vi inte kikat på bolagets andra värdeskapande verksamhet ”plattformen” än, som också är orsaken till den kraftiga utspädningen av antalet aktier som skett. Bolaget har nämligen plockat in pengar för att genomföra sina strukturaffärer, vilka i sig historiskt varit mycket värdeskapande för aktieägarna, men de framgår inte av siffrorna ovan.

Effnet kommer de närmaste åren att ha en skyhög avkastning på eget och investerat kapital. Bolagets tillgångar består i stort sett enbart av en kassa. Frågan är hur mycket kapital som investerats i personalens kunskaper genom åren och i utvecklingskostnader av produkter som inte kapitaliserats. Bolaget har sen 2007 kapitaliserat ca 10 miljoner i utvecklingskostnader, hälften av dessa gjordes 2007-2008, men ledningen har forskat i tekniken i decennier. I dagsläget finns inga utvecklingskostnader kvar på balansräkningen, samtliga är avskrivna, vilket vittnar om att det är en snabbföränderlig bransch.

Reproduktionskostnaden av bolagets tillgångar och personalkunskap är troligen långt mycket högre än vad balansräkningen visar och förmodligen även anledningen till att bolaget saknar betydande konkurrens. I dagsläget är det billigare att köpa Effnets produkter än att ta fram egna för konkurrenterna.

PLATTFORMEN

”Plattformen” är alltså Effnetsplattformens andra värdeskapande ben. Plattformen är helt skild från Effnetverksamheten och drivs främst av de två storägarna, tillika styrelseledamöterna Hans Runstam och Göran E. Larsson. Både Hans och Göran har en gedigen historik i både Effnet och andra verksamheter.

Affärsmodellen består i att jämte teknikverksamheten skapa aktieägarvärde baserat på sin noteringsplattform, sin investeringskapacitet och sin kompetens att notera bolag och att driva noterade bolag. Normalt köper Effnetplattformen upp ett onoterat bolag genom en kvittningsemission. Teknikverksamheten Effnet och det nya bolaget knoppas sedan av i två olika och delas ut till aktieägarna. Historiken för denna del är smått fantastisk. Genom åren har bolaget varit med och noterat Sagax, Cassandra Oil, Nexam, Vigmed och Stendörren genom liknande förfaranden. I en informationsbroschyr bolaget släppte i samband med en nyemission kan man utläsa att den som köpte en aktie i dåvarande Effnetplattformen 2004, hade i februari 2014 erhållit en avkastning på över 1200 %, vilket motsvarar en årlig avkastning om drygt 28 % – där större delen av värdet kom från plattformens verksamhet. Konkurrensen här består främst av private equity-bolag som förvärvar privata bolag och ibland noterar dessa om de finner det förmånligt. Vet någon om avkastningssiffran 28 % ovan inkluderar att avknoppade bolag behållits fram till tidpunkten eller sålts av i samband med noteringen?

FALLSTUDIE: STENDÖRREN.

För att förstå denna verksamhet lite bättre kikar vi på den senaste strukturaffären som Effnetplattformen genomförde 2014. Bolaget hette då HCS Holdings och förvärvade aktier i det onoterade fastighetsbolaget Stendörren Fastigheter AB i syfte att snabbt genomföra en notering av Stendörren på First North. HCS startade då bolaget Effnetplattformen AB och placerade 100 % av aktierna i teknikdelen Effnet AB där. HCS bytte sedan namn till Stendörren fastigheter AB. Den som ägde en aktie i HCS innan affären fick sedan motsvarande andel i Effnetplattformen utdelade samt att 7 % av Stendörrens aktier tillföll Effnetplattformens ägare. Den som deltog i nyemissionen i HCS inför affären dubblade på ett år värdet på sin investering.

Plattformen är alltså en högst värdeskapande verksamhet som likt teknikdelen troligen inte har någon större konkurrens i dagsläget. Effnetplattformen har efter strukturaffären med Stendörren tagit in nytt kapital i syfte att vara beredd inför potentiella framtida affärer. Kassan ligger som tidigare nämnts på ca 36 miljoner i dagsläget och kan storägarna fortsätta den tidigare framgångsrika verksamheten finns betydligt högre värde i Effnetplattformen än vad teknikverksamheten visar.

VÄRDERING

Effnetplattformen är inte det lättaste bolaget att värdera. Om plattformen likt historiken kan avkasta 25 % årligen ökar intjäningsförmågan med drygt 9 miljoner om man räknar med att de kan omsätta hela kassan på 35 miljoner årligen. Dock blir siffran det dubbla om det räcker med att omsätta kassan vartannat år. De två senaste affärerna (har inte hittat info om de tidigare) har bolaget dock bara investerat ca 20 miljoner och historiskt verkar de ha snittat ungefär en affär vartannat år. Det är svårt att veta hur många fina affärer bolaget kan genomföra framöver och hur mycket de kan omsätta vid varje affär. Det är på sin plats att lägga på en säkerhetsmarginal. Låt oss konservativt (med risk för att lägga kaka på kaka) säga 50 % av historisk avkastning på plattformsdelen och att bolaget måste omsätta hela kassan årligen. Om bolaget i snitt kan avkasta 12,5 % av dagens kassa på 36 miljoner bidrar det i dagsläget med en intjäningsförmåga om 4,5 miljoner. Därtill har bolaget möjlighet att ta in mer kapital när det blir aktuellt, som man har gjort historiskt, men där kommer också aktuella kursen påverka utspädningen.

Adderar vi intjäningsförmågan om 5,5 miljoner från Effnet AB finns det goda möjligheter att Effnetplattformen utan tillväxt i dagsläget åtminstone kan generera 10 miljoner årligen i vinst. Till en kurs på 17,5 sek hamnar det konservativt justerade P/E-talet i så fall på dryga 13.  Dessa siffror måste dock tas med en stor nypa salt, speciellt med tanke på att det råder osäkerhet kring hur historiska beräkningen av ”plattformen” gjorts.

Det är lätt att förstå att uppsidan är enorm om Effnet kan överföra marknadstillväxten till omsättningen närmsta åren så att vinsten fortsätter att öka kraftigt samtidigt som styrelsen fortsatt kan hitta nya strukturaffärer på löpande band i ”plattformen” med samma avkastning som historiken. I sådana fall är aktien ett fynd i dagsläget. Men hur ser nedsidan ut? Vad händer om Effnets kunder börjar utveckla egna produkter i takt med att marknaden växer samtidigt som bolagets vd samt en eller båda styrelseledamöterna slutar. Om det resulterar i att bolagets tillväxt och strukturaffärer uteblir finns en nedsida på säkert 50 % från dagens nivåer. Verkligheten kommer troligen att landa någonstans mittemellan.

Men betalar man inte för mycket minskar risken drastiskt. Man kan minska nedsidan genom att bara betala för ett värdeskapande ben. Det är mycket svårt att prickskjuta ett exakt värde i Effnetplattformen, men det är däremot ganska lätt att se när det är billigt mot historiken och tillväxten att man kan skjuta från höften. Kan man plocka in Effnetplattformen till ca 12 x Effnets intjäningsförmåga och dessutom få ”plattformen” på köpet börjar det att bli intressant ändå. Det är fortfarande en bit ner dit dock för aktiekursen.

RISKER

Uthålligheten i intjäningsförmågan. I både Effnet och ”plattformen” finns osäkerheter i hur uthålligheten ser ut framåt. Teknikutvecklingen kan leda till att Effnets marknader både ökar och minskar. Effnet har hängt med så här långt och ökat sina marknader rejält mot slutet men det är svårt säga var tekniken befinner sig om 15 år. De närmsta 5 åren ser ialf ut att vara mycket gynnsamma där VoLTE-marknaden förväntas mångdubblas och IoT (internet of things) har potential. Men vi vet inte än hur stor del av marknadstillväxten som kan överföras till Effnets omsättning.

Kommer de duktiga kapitalallokerarna i styrelsen att kunna hitta lika fina affärer i framtiden som historiskt?

Personalberoende. Både inom Effnet AB och ”plattformen” finns unik kompetens. Effnet har 5 anställda och saknar betydande konkurrens. Dessa anställda sitter på en ovärderlig kunskap som är svår att byta ut. För att undvika att personalen startar eget skrivs kontrakt med de anställda. I ”plattformen” har storägarna uppenbarligen unik kompetens. Om någon av de två av någon anledning upphör med verksamheten riskerar aktieägarna ett stort tapp i värdeskapandet.

Effnet AB ligger i dagsläget stegen före konkurrenterna, frågan är vad händer när marknaden växer sig större i framtiden? Kommer de stora företagen som i dag köper Effnets produkter om 10 år att ha incitament stora nog att utveckla egna produkter istället eller är det billigare att fortsätta köpa dessa av Effnet?

SLUTSATSER

Effnetplattformen är ett mycket spännande litet företag med en mycket god potential samtidigt som det är mycket svårbedömt. Det är otroligt mycket kompetens samlad i företaget i allt från teknik inom Effnet till kapitalallokering i styrelsen. Bolaget har en fin marknadsposition och ligger före konkurrenterna i utvecklingen. Tillväxten inom tekniksegmentet är betydlig och de starka kassaflödena kan allokeras fördelaktigt av storägarna. Trots alla dessa fina egenskaper råder det en hel del osäkerhet hänförligt till de sparsamma redovisningarna, svårförståelig och snabbföränderlig teknik samt personalberoende. Men kan man köpa bolaget så billigt att man får ett av de värdeskapande benen gratis minskar risken drastiskt. Låter läsarna göra sin egen bedömning av till vilken kurs det sker dock. Risken finns dock att man aldrig igen får chansen att komma in hyfsat billigt i bolaget om allt går på räls. Om Effnet kan behålla sin starka marknadsandel i den kraftiga tillväxten och ”plattformen fortsatt levererar strukturaffärer på löpande band är företaget värt betydligt mycket mer än idag.

Vad tycker du  om Effneplattformen, och framför allt, vad är det värt att betala för bolaget?

MER LÄSNING

http://www.effnet.com/pages/uk/default.php

http://www.effnetplattformen.se/

http://www.effnetplattformen.se/pdf/se/HCS_informationsbroschyr_141022.pdf

http://www.effnetplattformen.se/pdf/se/Effnetplattformen_Informationsbroschyr_2015_02.pdf

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/517316/effnetplattformen

 

 

Annons

7 reaktioner på ”Analys av Effnetplattformen – vad är bolaget värt?

 1. Andreas 20 februari, 2017 / 21:42

  Väldigt väl sammanställt måste jag säga. Snyggt!

  Jag är aktieägare sedan länge och är nyfiken på att höra vad du kommer fram till vad gäller värderingen av ”Plattformen”. Under år 2016 gjordes två förvärv; Animated Games AB (10%) och Axxonen Properties (16,7%).

  Under Q1 i år ser det ut att bli notering av Animated Games investeringen (under namn Casino Wilds) efter en nyemission. Nu finns det helt enkelt mer att räkna på.

  Personligen ser jag mest fram emot vad det blir av Axxonen.

  Vid kurs på Effnetplattformen Dividend om 20 kr får jag det till att CasinoWilds gav en ”direktavkastning” om dryga 5%.

  10 aktier i plattformen -> 1 aktie i CW till emisionsskursen 11,5 kr – dvs 1,15 kr per aktie i plattformen.

  (Sedan tillkommer att Effnet också direkt äger 8% av CW.)

 2. Småbolag & Undantag 21 februari, 2017 / 04:52

  Även SBB förvärvades, noterades och delades ut. Går under namnet Effnetplatformen B fortfarande. Värde 7,5 kr för tillfället; http://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/517316/effnetplattformen-b

  2016 var ett kanon år för ”plattformen” – bäst under hela bolagets historia, men det är fortfarande bara ~10 utfall av utdelade bolag över hela historiken så det kommer att vara stor varians mellan åren. Nu måste de väl plocka in lite mer kapital snart för att kunna göra ytterligare förvärv, så man får nog räkna med utspädning i form av en nyemission framåt. Fortfarande svårt att sätta en pålitlig siffra vad de kan snitta för utdelning per år och jag behåller mina tankar för mig själv. Men det är väl rimligt att värdera plattformsdelen högre idag än när analysen gjordes. Jag hade dock även justerat ner värdet på Effnet något.

  • Andreas 21 februari, 2017 / 09:43

   Slarvigt av mig att inte nämna SBB, det var ju årets största förvärv, men tanken jag var i var storleken på förvärv som kassaflödet från Effnet tillåter. Det räknar styrelsen, som har bäst inblick i redan skriva avtal, med ökar.

   Min uppfattning är att de endast äskar mer pengar externt (nyemission) om ett väldigt bra tillfälle uppstår. Det ser jag som en option, bör endast ingå i ett ”bull-scenario”.

   2017 gissar jag ge ca 5 Msek i fritt kassaflöde. Lägg till kassan om ca 5 msek så ger det utrymmet för året. 1,5 är reserverade CW. Axxonen tar nog minst hälften av återstoden. Räknar inte med fler nya förvärv under året även om Effnet Venture 3 finns redo/ hintar om ett till förvärv inom förutsebar framtid.

   Hur som, kul att du har luppen på bolaget – det behövs mer ”buzz” kring bolaget för att inneliggande värdet ska realiseras i kursen.

   Ja, jag anser att det är lågt, nästan att man får Effnet AB på köpet.

   Många inväntar nog dock på Q1-rapporten pga av tre relativt svags rapporter i rad för Effnet AB. Klokt eller inte får framtiden utvisa.

   Vänligen,

  • Andreas 2 november, 2017 / 23:37

   Hej igen,

   Bidrar med en uppdatering kring Effnetplattformen med förhoppning om en uppdaterad analys :-) Söker fler insiktsfulla inspel.

   Aktien har dött men kärninnehavet Effnet AB har nyss kommit in med högsta vinst och omsättning för första 9 mån på många år. Minoritetsägandet i Axxonen och CasinoWilds ser ok ut på lite sikt. FirstNorth-noteringar verkar bli till våren 2018.

   Framförallt CW har haft det tufft men verkar ha vänt, de är enligt PM nu kassaflödespositiva.

   Axxonen har nyss köpt projekt från Oscar Properties för 125 msek utan annonserad emission. Oklart hur den affären är finansierad med de verkar ha kraft att utnyttja OPs svaga finansiella position. De har ett projekt nyligen säljstartat. Oklar säljstatus men pris i spann 120-160k per kvm(!). Tydlig premiumaktör alltså.

   Du fick rätt med nyemissionen. 22,4 msek inbringades till kurs 13 i april. Pyspunka i aktiekursen sedan nyemissionen. Nu är kursen snart där.

   Kärninnehavet Effnet AB går dock som sagt bra. Nettovinst på 4,9 msek första 9 mån justerat för 1,3 msek utgifter för affärerna med SBB och Axxonen/CW.

   Med kurs 13,5 är mcap för Plattformen ca 120 msek. Då inkluderar det ca 45 msek tillgångar i form av likvider 30 msek och 15 msek aktier i CasinoWilds och Axxonen till bokfört värde = inköpspris. (Värderingarna de kom in till är ca 40 msek på CW och 60 msek för Axxonen. Ägarandelen är ca 12% resp 14%. Reservation för visst fel här, skriver ur minnet.)

   Det ger indirekt värdering på kärnan Effnet AB på 75 msek. Jag räknar med 0-resultat för historiskt svaga Q4 => P/E 15 (2017e). Forward P/E 2018 landar, med gissning på 10% omsättningsökning utan ökade kostnader, på knappa 13.

   Kan tilläggas att huvudägarna tecknade sina andelar i emissionen och övriga styrelsemedlemmar ökade resp nytecknade.

   Närmaste kurstrigger, om det går att tala om det längre, är nya ”ventureutdelningar”. För förra kassan fick vi SBB, Axxonen, CW och GoldBlue. Det sistnämnda företaget noteras inom kort. Plattformen har inget eget ägande här nu men har förbundit sig att teckna för 1 msek i samband med IPOn.

 3. Småbolag & Undantag 3 november, 2017 / 09:32

  Bra sammanfattat, jag tycker det är attraktivt på nuvarande nivåer. Det största värdet tror jag ligger i ”noteringssegmentet”. Är inte så förtjust i att ledningen investerar i bolag direkt utan föredrar att de delar ut innehaven via venture-bolag etc. så att man får välja själv vilka man vill behålla.

  • Andreas 3 november, 2017 / 23:13

   Tack. Jag har sedan ganska nyligen varit mest intresserad av Effnet AB, men är i dag beredd att hålla med iom det ökade tempot på Ventures. Där har man ju dessutom faktiskt en hedge mot svagare IPO-marknad då Plattformens erbjudandevärde stärks. Angående ”valmöjligheten” tror jag den offras för att få bättre pris. Mycket av värdet sitter ju i +4000 aktieägare som vill ”stötta” helheten.

   Game-changer för Effnet kan vara VoLTE som växer väldigt fort volymmässigt nu (i % har det varit fort sedan några år). År 2020 uppskattas 3 miljarder VoLTE-abonnenter (Ericsson rapport), mångdubbling från idag (och år 2025 bör det kunna dubblas igen är min gissning). Syns inte det successivt i Effnets böcker omvärderas mitt intresse för bolaget. Rimligt med årsvis avstämning iom kvartalssvängningarna.

   Därtill kommer IoT naturligtvis, men kommer ta tid innan volym syns (även om vd nämner kortare ttm för IoT). Avtal med stor aktör annonserat inom IoT i år.

 4. sven 6 maj, 2018 / 11:32

  Axxonen som flera gånger rest kapital via Tessin.se är eventuellt i riskzonen för fallissemang.

  Följande står i Effnetplattformen AB:s (som äger 16 procent av Axxonen) årsredovisning:

  ”För Axxonen Holding, liksom för flertalet noterade bostadsutvecklare, har den negativa utvecklingen på bostadsmarknaden i kombination med rådande osäkerhet skapat ett mycket utmanande affärsläge. Bolaget arbetar för närvarande med att lösa sin långsiktiga finansiering och har under de senaste månaderna även genomfört kostnadsbesparingar för att anpassa verksamheten till rådande förutsättningar på marknaden. Effnetplattformen fortsätter att vara en engagerad ägare i CasinoWilds och Axxonen samtidigt som vi letar efter nya affärer för plattformsverksamheten.”

  https://nyemissioner.se står det följande på Axxonens sida:

  ”Uppdatering: I slutet av mars 2018 läser vi obekräftade uppgifter om att Axxonen har stoppat utbetalningen av utdelningen på preferensaktierna pga utmanande finansiell situation”.

  Deras projekt som heter Altitude (och som delvis finansierats via Tessin) verkar inte kunna byggstartas och de har inte heller några andra projekt igång. Det ser med andra ord i nuläget mörkt ut vad gäller att få tillbaka pengar som lånats ut till Axxonen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s